Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Categorie: pijn

op de tast

Omdat er altijd een keuze is, vond ze dat alles dat daarna kwam haar eigen schuld was. En alles dat…