Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Categorie: pijn

de zere plek

Hoewel de groene zwaluw symbool zou staan voor vrijheid en thuiskomst, iedere keer weer, en dàt de band tussen hem…