Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Categorie: voorlezen

wolvengejank

Heel lang dacht ze dat het zo hoorde, mevrouw E. Dat ze stilletjes en ongezien sneller opschoot. Dat ze op…