Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

Categorie: foto’s

dat kon ze

Heb ik het een beetje goedgedaan, vraag je, en ik zeg dat je had kunnen blijven. Dat weet ik wel,…